Geschiedenis van de Pampus

 

De geschiedenis

Door de Koninklijke Verbonden Nederlandsche Watersportverenigingen, nu het Watersportverbond, werd in 1933 een prijsvraag uitgeschreven voor een “Ontwerp van een open zeiljacht met 16m² doek”.

Uit een achttiental ingediende ontwerpen werd de “Pampus” het bekroonde ontwerp; een nieuwe wedstrijdklasse was een feit. De Pampus is een ontwerp van de heer G. de Vries Lentsch van de werf Het Fort. De eerste serie bestond uit 40 boten die, naar wij moeten begrijpen, vlot van de hand gingen. In 1942 waren er reeds 150 geregistreerde boten gebouwd. Nu ligt dat aantal op circa 460 schepen.

 

De Boot

De romp wordt opgebouwd in gangen, waarbij de meest gebruikte houtsoort mahonie is.Aan de binnenzijde wordt de romp verstevigd met kruisspantjes en een aantal wrangen op het vlak. Voor de dekconstructie wordt een lichtere houtsoort gebruikt, terwijl het dek zelf meestal wordt gemaakt van hechthout of teak (lattendek). De mast en giek, alsmede de fokkeloet, zijn van hout (meestal vuren). Aan de vorm van de romp, de kiel en het roer, is in de jaren niets gewijzigd; de deklayout en het staande want, is vaak aangepast aan de modernste eisen.

Enkele maten: lengte over alles: 6668 mm, grootste breedte: 1690 mm, diepgang: 800 mm.
Gewicht minimaal: 725 kg, ballastgewicht kiel: 310 kg.
Catagorie: open tweemansboot.

 

Het Nieuwe Zeilplan

Het oorspronkelijke ontwerp had een zeiloppervlak van 15,9 m². Dit was mede gedaan met het oog op een te heffen belasting.De grens lag bij de 16 m². Na de oorlog is er voortdurend aan de snit van de zeilen gewerkt. De genua had zijn intrede gedaan en zorgde ervoor dat de boot sneller en sportiever werd. Het zeiloppervlak bedraagt ca. 20,55 m².

Van de vaak veronderstelde ondertuiging, is zo beslist geen sprake meer. In 1992 kreeg het Bestuur van de Ledenvergadering opdracht, om op de Ledenvergadering van najaar 1993, te komen met een voorstel van een nieuw zeilplan voor de Pampus, dit echter binnen het huidige staande want met een ongewijzigde mast en zo gering mogelijke kosten.

Na een jaar van studie door de technische commissie en een jaar te hebben proefgevaren, bleek dat het uiteindelijke resultaat, ruimschoots de toets der kritiek kon doorstaan. Het resultaat is een moderner ogend en vlot zeilplan, bestaande uit een hoger gesneden maar smallere genua en groter grootzeil, waarbij de stand van de giek nu horizontaal en het voorlijk van het grootzeil ca. 20 cm langer is. Het totale zeiloppervlak is praktisch hetzelfde gebleven.

Maten oud en nieuw zeilplan

Zeilplan Maten oud Maten nieuw
Genua 7,65 m² 6,06 m²
Grootzeil 12,90 m² 14,50 m²

 

Tijdens een technische vergadering in November 1993, werd door de aldaar aanwezige meetbriefhouders, met grote meerderheid van stemmen, het nieuwe zeilplan aanvaard.1994 en 1995 waren overgangsjaren, waarbij het het oude en het nieuwe zeilplan door elkaar gevaren kon worden.

De Pampus lustra

In 2009 vierde de Pampusclub het feit dat het Pampusjacht haar 75 jarig bestaan beleefde en dat de Pampusclub 50 jaar geleden werd opgericht. Het lustrum werd gehouden op 12-14 Juni 2009. Er verschenen maar liefst 110 pampussen aan de start en het lustrum werd groots gevierd. Tijdens het lustrum is het Lustrumbooek met 75 jaar historie over onze klasse gepresenteerd. In 2014 werd het 80-jarig lustrum op Sneek georganiseerd. Ook hier was de opkomst overweldigend. In 2019 is het 85-jarig lustrum worden gehouden op Loosdrecht, een evenement om niet snel te vergeten.

De Klassenorganisatie

De belangstelling voor het Pampusjacht is groot en neemt nog steeds toe. De laatste tien jaar werden vijfendertig nieuwe boten te water gelaten. In Loosdrecht, Joure en Sneek worden de meeste Pampussen gebouwd. Veel oude(re) boten zijn en worden gerestaureerd en vaak na hermeting doen zij weer mee aan wedstrijden. Doordat Nederland een waterland is, zijn de leden geografisch zeer verspreid. Om contacten tussen bestuur en haar leden te bevorderen, zijn er drie bestuursleden die elk in hun eigen omgeving als regio-commissaris fungeren. We kennen de regio Noord, regio Loosdrecht en regio de Kaag & Braassem.

Een belangrijke commissie binnen de club, is de Technische Commissie. Zij zijn het die informatie kunnen verstrekken aan leden die een boot willen kopen en/of restaureren. Ook hebben zij samen met externe deskundigen, waaronder de heer Kees van Tongeren, de basis gelegd voor het nieuwe zeilplan voor de Pampus.

Verder verschijnt er twee keer per jaar ons cluborgaan “Het Pampusnieuws”, een gezellig en informatief blad over het wel en wee van de Pampusclub. Het aantal leden bedraagt ca. 300 leden en 100 donateurs.

Denkt U erover om een Pampus te kopen of te laten bouwen, win dan ook inlichtingen in bij het Watersportverbond in Utrecht. Zij en wij zullen U graag verder op weg helpen.